ท่านช่วยได้
วันที่ : 15/09/2553 18:38:03    

โครงการพัฒนาและฟื้นฟูเด็กพิการและโครงการฟื้นฟูเด็กและผู้พิการโดยชุมชน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กพิการ ทั้งทางด้านการแพทย์ การศึกษา และสังคม การเตรียมความพร้อมเด็กออก สู่สังคมหรือโรงเรียน ทั้งนี้ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้จัดตั้ง สโมสรหอยทากปูลมขึ้น เพื่อเป็นเสมือนโรงเรียน ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้เข้ามาศึกษา อบรม พัฒนาตนเองในด้านการการดูแล และฟื้นฟูเด็กพิการ ให้พัฒนาตามศักยภาพของเด็ก ท่านสามารถช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ได้ทุกด้านที่ส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กพิการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ อุปกรณ์กายภาพ เพื่อจัดหาอุปกรณ์กายภาพบำบัดมอบให้เด็กพิการที่ยากจนทั้งในเมืองและชนบท กองทุนพ่อแม่อุปถัมภ์ สุดยอดแห่งการช่วยเหลือเด็กพิการนั้นคือ การช่วยให้เด็กพิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี ความสุข และหากท่านพร้อม ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนาเด็กพิการกับเราในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ โครงการ เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพปัญหาที่ เด็กพิการไทยส่วนใหญ่ยังขาดโอกาสในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านบำบัดฟื้นฟูทาง การแพทย์ การศึกษา การส่งเสริมอาชีพ และสังคม ประกอบกับฐานะทางครอบครัวของเด็กพิการ จากการสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย จึงยากที่ครอบครัวจะเอื้ออำนวยให้เด็กเหล่านี้ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาที่เหมาะสมและต่อเนื่องได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถช่วยเหลือ เด็กพิการได้ในด้านการฟื้นฟูทางการแพทย์ เช่น การผ่าตัด-รักษา กระตุ้นพัฒนาการ ด้านการศึกษา เช่น ค่าสื่อ อุปกรณ์ หนังสือ เรียน เสื้อผ้า ค่าเดินทาง และการส่งเสริมอาชีพ โดยสมัครเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ เพียงเดือนละ 200 บาท หรือ 2,400 บาท ต่อปี กองทุนสะพานสายรุ้ง เพื่อตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับคนพิการเผยแพร่สู่สังคมวงกว้าง เป็นสื่อเชื่อมโยงความรัก ความสัมพันธ์ระหว่างคนพิการกับคนทั่วไป โดยจัดหนังสือไปยังห้องสมุด หน่วยงานผู้ปกครองเด็กพิการ ผู้สนใจ ร่วมสนับสนุนโครงการสะพานสายรุ้งได้ กองทุนศิลปะดนตรีเพื่อผู้พิการ มนุษย์ทุกชาติทุกภาษา มีศิลปะดนตรีอยู่ในสายเลือด ศิลปะและดนตรี ก่อเกิดสุนทรียภาพที่งดงาม ทำให้จิตใจผ่องใส มีความ งดงาม และทรงพลัง ทั้งนี้ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้นำศิลปะดนตรีเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิการโดยผ่านกิจกรรมทางด้าน ศิลปะ ดนตรี และนันทนาการ เพื่อให้เด็กพิการได้รับความสนุก ผ่อนคลาย ไม่ตรึงเครียด พัฒนาด้านจิตใจและ พร้อมรับการ พัฒนาในด้านต่างๆ ได้เต็มตามศักยภาพของตนเองและปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขเฉกเช่นคนทั่วไป โครงการอาหารกลางวัน คุณเป็นคนสำคัญในการสนับสนุน และช่วยเหลือเด็กพิการ ให้เขาได้ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อสามารถดำรงชีวิต อยู่ได้โดยไม่เป็นภาระครอบครัวและสังคม “สโมสรหอยทากปูลม” เป็นเสมือนโรงเรียนอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กพิการ ให้เรียนรู้การฟื้นฟูและพัฒนาลูกหลานของตนเอง ทั้งด้านกิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด นวดไทยเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น “สโมสรหอยทากปูลม” มีทุกวันจันทร์ และอังคาร คุณสามารถเข้ามาร่วมค้นหาพลังชีวิต ได้ โดยจะเป็นวันพิเศษ วันเกิด ครบครอบวันแต่งงาน ปีใหม่ สงกรานต์ หรือวันสำคัญต่างๆ โดยแจ้งความประสงค์ ของคุณมา ได้ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ร่วมเป็นอาสาสมัคร ให้การช่วยเหลือคนพิการ ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ช่วยดูแลเด็กในระหว่างผู้ปกครองเข้าฝึกอบรมค่ายโดสะโฮ ทำกิจกรรมนอก สถานที่ ฯลฯ วิธีการบริจาค โดย เงินสด เช็ค สั่งจ่าย “มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน ในนาม “มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” สั่งจ่าย ณ ปท.ลาดพร้าว 10310 โอนผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา ลาดพร้าว 44 ประเภท สะสมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 203-0-18163-6 กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สยามสแควร์ ประเภท ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 026-2-49994-4 ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา สยามสแควร์ ประเภท ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 038-2-61551-3 กรุงไทย จำกัด สาขา สยามสแควร์ ประเภท ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 052-1-16511-3 เอเชีย จำกัด สาขา สยามสแควร์ ประเภท ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 072-2-03208-3 ออมสิน สาขา ยุติธรรม ประเภท เผื่อเรียก บัญชีเลขที่ 00-0005-20-017295-1 หมายเหตุ ในกรณีที่โอนผ่านธานาคารโปรดส่งใบนำฝากธนาคารผ่านโทรสาร หรือไปรษณีย์ พร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ โดยละเอียด มายังมูลนิธิฯ เพื่อความถูกต้อง และรวดเร็วในการ จัดส่งใบเสร็จ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ .เป็นองค์การสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 325 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ดังนั้น ใบเสร็จรับเงินของ มพก. สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ของผู้บริจาค 

ที่มา :
 
 
 
 
 
ตั้งกระทู้โดย : ภาคภูมิ วัชรขจร      จำนวนคนอ่าน : 478
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |