ประวัติ

ชื่อ / สกุล��������� : นายภาคภูมิ� วัชรขจร��

������������������������� : Mr.Pakpoom� Vatcharakajon
ภูมิลำเนาเดิม���: ตำบลบางลาย�� อำเภอโพทะเล� จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่ปัจจุบัน���� : 222/167-169� หมู่5� ตำบลบางเมือง� อำเภอเมือง�
��������������������������� จังหวัดสมุทรปราการ� 10210 
 
ประวัติการศึกษา 
����� -���� ประถมศึกษาตอนต้น������: โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้�� อำเภอโพทะเล� จังหวัดพิจิตร
����� -�������ประถมศึกษาตอนปลาย����: โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา� สะพานควาย� พญาไท� กรุงเทพมหานคร

-��������มัธยมศึกษาตอนต้น�������� : โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม� อำเภอบางมูลนาก� จังหวัดพิจิตร

-���������มัธยมศึกษาตอนปลาย�����: โรงเรียนปานะพันธุ์วิทยา ในพระบรมราชูปถัมภ์��กรุงเทพมหานคร

-��������สายอาชีพ������������������������� : โรงเรียนพณิชย์การสีลม� บางรัก� กรุงเทพมหานคร��

-������� ปริญญาตรี������������������������: มหาวิทยาลัยรามคำแหง� กรุงเทพมหานคร� คณะนิติศาสตร์�

-�������� ปริญญาโท����������������������� :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย�� MBA �คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 ������������������

ประวัติการทำงาน 

-������������������� พ.ศ.2523-2524����������: บริษัท แปซิฟิกมาร์รีน จำกัด� ถนนวิภาวดีลาดพร้าว������

-������������������� พ.ศ.2524-2525��������� : บริษัท กมลสุโกศล จำกัด สำนักงานใหญ่� วังบูรพา�������
 -������������������� พ.ศ.2525-2534���������: บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (ธนาคารทิสโก้)��
 -������������������� พ.ศ.2534-2535���������: Best Photo & Frame Co.,Ltd� North Hollywood� U.S.A.

-������������������� พ.ศ.2535-2536����������: บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ พาราพัฒนา จำกัด �ตึกอื้อจีอเหลียง� ลุมพินี

-������������������� พ.ศ.2536-2536����������: บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม จำกัด��แผนกเช่าซื้อ

-������������������� พ.ศ.2536-2537���� ���� : บริษัท คอมเมอร์เชียลมอเตอร์เวอร์ค จำกัด(ยนตกิจ) รองเมือง

-������������������� พ.ศ.2537-2538��������� : บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม จำกัด� แผนกเช่าซื้อ

-������������������� พ.ศ.2538-2540��������� : เปิดสำนักงานตัวแทนประกันวินาศภัย� สมุทรปราการ

-������������������� พ.ศ.2540-ปัจจุบัน���� :�บริษัท อินชัวร์โบรกเกอร์ จำกัด
 
������������������Mr.Pakpoom Vatcharakajon
������������������E-mail : pakpoom@109wat.com
������������������Facebook : Pakpoom Vatcharakajon
������������������Tel.0 2389 5555�� 0 2703 1111
������������������Mobile : 086 310 4444

 

 
 
 
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |