หลวงปู่หล้า

 

 

 
 
หลวงปู่หล้า เขมปตโต
วัดบรรพตคีรี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
 
ลำนำธรรมมาพาให้ชวนคิด
พระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไม่ล้าสมัย แต่ผู้วิจัยพิจารณาไม่อยู่ระดับเดียวกัน ก็จำเป็น
จำไปจะตีพระคุณค่าสูงต่ำลุ่มดอนต่างกันไปตามอิสระเสรีของเจ้าตัว ตามวาสนาบารมีที่สร้างมาแต่ปางชาติ
ปางก่อนไม่เสมอกัน ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา ด้านปัญญาอันเป็นนายหน้าของศีล และสมาธิอันเป็นพละพลัง ทรงบังลังในปัจจุบันแข็งแกร่งไม่เสมอกัน จึงกลายเป็นพรรคเป็นพวกแห่งความเห็นไปซะแล้ว แต่ก็ต้อง
อาศรัยความเมตตาปราณีสามัคคียสมานมิตรสมานฉันท์กันกลมเกลียวไว้ เพราะเราคนเดียวเป็นโลกมนุษย์
ไม่ได้ เราคนเดียวเป็นประเทศไม่ได้ เราคนเดียวเป็นพระนครหลวงไม่ได้ เป็นภาคจังหวัด อำเภอ ตำบล
หมู่บ้านครอบครัว กระทรวงนั้นกระทรวงนี้ไม่ได้ และฝ่ายนานาศาสนา แม้พระพุทธศาสนาอันเป็นจอมพล
ของศาสนาที่เรียกว่า อริยะสัจจะศาสนาเล่าก็ต้องอาศัยพรรคอีกจะเว้นไม่ได้ แม้ผึ้งและปลวกซึ่งเป็นสัตว์เล็กๆ มันยังควบคุมกันอยู่ได้เป็นพวกๆ ตามกรรมและผลของกรรมใครมัน เพราะกรรมและผลของกรรมย่อมจำแนก
สัตว์ให้ดีและเลวต่างกันเป็นพวกๆ เป็นบุคคล ( พระพุทธศาสนายืนยันแข็งแกร่ง ) การยืนยันตามอริยะสัจจะ
 
 
 
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |