วัดเจ้าอาม 
 

พระปรางค์วัดเจ้าอามสถานที่ตั้ง

วัดเจ้าอาม ตั้งอยู่เลขที่ 137 ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดเจ้าอาม สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2322 โดยที่พระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างขึ้น เพื่ออุทิศพระราชกุศลให้กับพระสนมเอกซึ่งมีนามว่า อาม หรือ เจ้าอาม ที่ถูกพระองค์สั่งให้ประหารชีวิตด้วยเข้าพระทัยผิดว่ากระทำความชั่ว พร้อมกับได้ทรงสร้างปรางค์ใหญ่ขึ้นองค์หนึ่ง เป็นที่บรรจุอัฐิของพระสนมอาม แต่การก่อสร้างเสนาสนะต่าง ๆ ยังไม่เสร็จเรียบร้อยตามพระราชดำริด้วยเหตุที่พระองค์ต้องมีพระราชภารกิจในด้านการปกครองบ้านเมือง และต่อมาได้สิ้นสมัยพระองค์เสียก่อน การก่อสร้างวัดในระยต่อมาได้อาศัยชาวบ้านในละแวดนั้นช่วยกันตามกำลังความสามารถ จอมพลประภาส จารุเสถียร และท่านผู้หญิงไสว จารุเสถียร เมื่อครั้งมีอำนาจวาสนาทางการเมืองอยู่ได้รับที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่าง ๆ ในขั้นแรก ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาจากเชียงใหม่มาประดิษฐานไว้ที่ปรางค์ส่วนยอด นำต้นศรีมหาโพธิ์ และต้นสาละที่เอกอัครราชฑูตอินเดียได้นำมาจากพุทธคยาอินเดีย นำมาปลูกไว้ที่วัดเจ้าอามปรากฏอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้

การบูรณะปฏิสังขรณ์ก็ได้หยุดชะงักไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเมื่อปี พ.ศ. 2516 วัดเจ้าอามควรที่จะได้เป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองใหญ่โตและสวยงาม สมกับที่เป็นวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงริเริ่มสร้างขึ้นไว้ การบูรณะพัฒนาวัดแม้จะค่อยเป็นค่อยไปทางวัดก็คงจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้วัดเป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองหรือได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอารามหลวงในที่สุด อันจะเป็นการเทิดพระเกียรติและสนองพระราชดำริพระเจ้ากรุงธนบุรีที่ได้ทรงสร้างไว้แต่แรก วัดเจ้าอามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมามาแต่เดิม พร้อมกับการสร้างวัดประมาณ พ.ศ. 2322

ประตูทางเข้าวัด
ประตูทางเข้าวัดเจ้าอาม

อาณาเขต

ทิศเหนือยาว 118 เมตร ติดกับลำกระโดง และคลองวัดเจ้าอาม ทิศใต้ยาว 114 เมตร ติดกับลำกระโดงและที่ดินของเอกชน ทิศตะวันออกยาว 160 เมตรติดกับถนนหลวงบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน ทิศตะวันตกยาว 212 เมตรติดกับลำกระโดงและที่ดินของเอกชน ที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ 97 ตารางวา โฉนดเลขที่ 146 บริเวณที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่มอยู่ในสวนมีคูคลองโดยรอบ ขณะนี้ได้กลายเป็นที่จัดสรรมีหมู่บ้านประชาชนเพิ่มมากขึ้น การคมนาคมมีถนนหลวงสายบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน ผ่านหน้าวัดทางทิศตะวันออก

อาคารเสนาสนะ

ประกอบไปด้วยอุโบสถ 1 หลัง วิหาร 1 หลัง ศาลาการเปรียญ 1 หลัง สร้างใน พ.ศ. 2520 และกุฏิสงฆ์จำนวน 16 หลัง

ศาลาการเปรียญ
ศาลาการเปรียญ
อุโบสถ
อุโบสถวัดเจ้าอาม

ปูชนียวัตถุ

มีพระประธานในอุโบสถปางมารวิชัยหน้าตัก 3 ศอกเศษ หล่อด้วยโลหะ เป็นพระพุทธรูปสมัยอู่ทอง, หลวงพ่อโตในวิหารเป็นศิลาแลงปางมารวิชัย หน้าตัก 3 ศอกเศษ, ปรางค์ใหญ่
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่สวยยอดซุ้มปรางค์ได้ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนสูงประมาณ 3 ศอกทั้งสี่ทิศ

หลวงพ่อโต
หลวงพ่อโต พระพุทธรูปศิลาแลงโบราณ อายุกว่า 400 ปี

โบราณวัตถุ
มีพัทธเสมารอบอุโบสถเป็นพัทธเสมาคู่ ซึ่งตามปกติแล้วจะมีเฉพาะพระอารามหลวงเท่านั้น, โคมระย้าและโคมหวดแก้วในอุโบสถแขวนอยู่ที่เพดานก็เป็นของเก่าแก่ฯ

ด้านการศึกษา

ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2512 จนถึงปัจจุบันนี้มีพระภิกษุสามเณรที่สอบได้นักธรรม-บาลี เป็นมหาเปรียญจำนวนมาก และมีพระภิกษุที่สามารถสอบได้
เปรียญธรรม 9 ประโยคอันเป็นชั้นสูงสุดของการศึกษาของคณะสงฆ์ ในสังกัดวัดเจ้าอามจำนวน 3 รูป คือ
1. พระมหาสามิตร เตชปญโญ สอบได้ในปี พ.ศ. 2539
2. พระมหาชินพัฒน์ จกกเมธี สอบได้ในปี พ.ศ. 2542
3. พระมหาธนสิทธิ์ สิทธิญาโณ สอบได้ในปี พ.ศ. 2544

นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร และศูนย์สาธารณสุขตั้งอยู่ในที่วัดอีกด้วย

เขตสังฆาวาส
เขตสังฆาวาสอันร่มรื่นด้วยรุกขชาติ

รายนามเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน

วัดเจ้าอามมีพระภิกษุที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันตามลำดับดังนี้
1. พระอธิการเฉย (ดำรงตำแหน่งอยู่กี่ปีไม่ปรากฏหลักฐาน)
2. พระอธิการเทศ (ดำรงตำแหน่งอยู่กี่ปีไม่ปรากฏหลักฐาน)
3. พระอธิการยัง (ดำรงตำแหน่งอยู่กี่ปีไม่ปรากฏหลักฐาน)
4. พระอธิการไปล่ อุตตโส ดำรงตำแหน่งถึง พ.ศ. 2511
5. พระครูนิวิฐสาธุวัตร (ทองล่ำ ยโสธโร ป.ธ.5) อายุ 72 ปี พรรษา 51 ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2512 จนถึงปัจจุบัน

 
   
   
   

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่เลขที่ 137 ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 

เจ้าอาวาส

1.

 

 
 
   
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |