วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ และ เป็นวัดตามแนวพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า "บวร" ได้แก่ บ้าน (ราษฎร) วัด (ศาสนา) และโรงเรียน (ราชการ) ซึ่งจะประสานการพัฒนาร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในลักษณะการพึ่ง พาอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

"วัด ประจำรัชกาล" มักจะเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง หรือปฏิสังขรณ์ และให้ความสนใจกับวัดนั้นเป็นพิเศษ หรือมีความผูกพันกับวัดนั้นมาก

 การ ประกาศว่าวัดไหนเป็นวัดประจำรัชกาลใดนั้น ไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการ เพียงแต่เกิดจากการที่คนพูดกันว่าวัดนั้นเป็นวัดประจำรัชกาลนั้นรัชกาลนี้ และดูจากความผูกพันที่ทรงมีให้กับวัดนั้นๆ มากกว่า

 วัด พระราม ๙ กาญจนาภิเษก ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ ซอยพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ๑๙ ถนนพระราม ๙ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ 

 และเป็นวัดตามแนวพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า "บวร" ได้แก่ บ้าน (ราษฎร) วัด (ศาสนา) และโรงเรียน (ราชการ) ซึ่งจะประสานการพัฒนาร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในลักษณะการพึ่ง พาอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 พ. ศ. ๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริให้แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ด้วยวิธีเติมอากาศที่บึงพระราม ๙ ซึ่งเป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และปรับปรุงสภาพพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนบริเวณบึงพระราม ๙ ดำเนินการจัดตั้งวัดเพื่อเป็นพุทธสถานในการประกอบกิจของสงฆ์ และเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของราษฎรในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

 ต่อ มาเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ น.ส.จวงจันทร์ สิงหเสนี เข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินจำนวน ๕-๒-๕๔ ไร่ เพื่อดำเนินการสร้างวัดในนาม มูลนิธิชัยพัฒนา ได้รับอนุญาตจากกรมการศาสนาให้จัดสร้างเป็นวัดขึ้น โดยมี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์อุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส 

 การ สร้าง วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ ตามแนวพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้เป็นแบบอย่างในการก่อสร้างวัดเล็กๆ เพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชุมชน ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง และเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ ในการเผยแผ่ศีลธรรมและจริยธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน

 เมื่อ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีฝังลูกนิมิตตามประเพณี

 วัด พระราม ๙ กาญจนาภิเษก ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากวัดอื่นๆ เนื่องจากเป็นวัดขนาดเล็ก ใช้งบประมาณที่ประหยัดและเรียบง่ายที่สุด ประกอบด้วย พระอุโบสถ ศาลาอเนกประสงค์ สระน้ำ กุฏิเจ้าอาวาส กุฏิพระจำนวน ๕ หลัง โรงครัว และอาคารประกอบที่จำเป็น อาคารทุกหลังจะใช้สีขาวซึ่งแสดงถึงความบริสุทธิ์ สะอาด สวยงาม ส่วนพระอุโบสถเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมสมัยโบราณผสมผสานกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ โดยคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยเป็นสำคัญ 

 ด้วยเหตุดังกล่าวมาข้างต้น "วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก" ผู้คนทั่วไปจึงพูดกันว่า "เป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๙" หรือ "วัดในหลวง" นั่นเอง

 
 
   
   
   
   

สถานที่ตั้ง

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ๙๙๙ ซ.๑๙ ถ.พระราม ๙ กรุงเทพฯ 10320
โทร . 02-318-5926-7 , โทรสาร 02-319-1123
http://www.rama9temple.com/ 
 
 

เจ้าอาวาส

1. อภิพล อภิพโล
พระราชสุมนต์มุนี

 

 
 
   
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |