วัดศรีสุทธาวาสวัดศรีสุทธาวาส ได้ย้ายมาจากวัดศรีสะอาด(เก่า) มาสร้างใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ โดยพระธรรมวราลังกา(หลวงปู่ ศรีจันรทร์ วัณณาโภ ป.ธ. ๖) เจ้าอาวาส เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระครูอดิสัยคุณาธาร ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) เพราะวัดศรีสะอาด(เก่า)ตั้งอยู่ในเมืองที่แออัด มีถนนบีบสองด้านอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำเลย จึงถูกลำน้ำเลยกัดเซาะ ทำให้เนื้อที่บริเวณนั้นแคบลงทุกปี จึงได้พิจารณาเห็นว่า ดอนเลยหลง เป็นสถานที่ที่เหมาะสม เพราะเป็นเกาะกลางน้ามีน้ำล้อมรอบ ไม่ห่างจากที่สัญจรมากนัก มีความเงียบสงบ เหมาะสำหรับเป็นที่บำเพ็ญสมณกิจได้เป็นอย่างดี จึงขออนุญาตจากทางการดำเนินการย้ายวัดศรีสะอาด(เก่า) มาสร้างใหม่ โดยแต่แรกให้ชื่อว่า วัดมหา-วิสุทธิเทพทีปาราม และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดศรีสุทธาวาส จนถึงปัจจุบัน แต่ประชาชน
มักเรียกว่าวัดเลยหลง ตามภูมิประเทศที่ตั้งวัด

สถานที่ตั้ง
วัดศรีสุทธาวาส เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ที่ตั้งของวัดนี้อยู่บนเกาะซึ่งเรียกว่า ดอนเลยหลง เป็นดอนที่แม่น้ำเลยไหลอ้อมโค้งโอบเกือบ ปัจจุบันแม่น้ำเปลี่ยนทางจึงมีสภาพเป็นเกาะ และแม่น้ำเลยที่อ้มโค้งอยู่รอบเกาะกลายเป็นแม่น้ำเลยหลง เพราะไม่เชื่อมต่อกับแม่น้ำเลยปัจจุบัน แต่ยังมีทางระบายน้ำถ่ายเทสะอาดและยังคงกว้างขวาง
ระดับน้ำลึกเหมือนแม่น้ำตอนหนึ่ง ส่วนพื้นที่ซึ่งเป็นเกาะมีเนื้อที่ ๓๗ ไร่

ประวัติวัดศรีสุทธาวาส(เลยหลง)
ตำบล กุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย


1

การก่อสร้าง
ตั้งแต่เมื่อครั้งที่หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ ได้ธุดงควัตรมาพบที่รกร้างว่างเปล่าสลับเรือนสวนไร่นาของชาวบ้านบริเวณดอนเลยหลง
และท่านมักจะมาบำเพ็ญภาวนาทำความเพียรอยู่บนเกาะดอนเลยหลงเป็นประจำ ต่อมาเจ้าของที่ดินที่ทำกินบนเกาะดอนเลยหลง
๕ คน คือ นายกัณฑะ ลำมะยศ นายสังวาล ม่วงนนทะศรี นายเชิญ ดีสุทธิ
นายลาย ศรีทัดจันทา และนางใบ พิมเขตได้ถวายที่ดินของตนบนเกาะดอนเลยหลงทั้งหมด
ให้หลวงปู่ศรีจันทร์สร้างวัดโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ต่อมาได้มีการเจรจาขอซื้อที่ดินของชาวบ้าน
ที่เหลือทั้งหมดรวมกับเนื้อที่เดิมเป็นที่ดินของวัด ได้เนื้อที่ประมาณ ๓๗ ไร่

ถาวรวัตถุภายในวัดศรีสุทธาวาส ในปัจจุบัน
๑. ถาวรวัตถุที่สร้างเสร็จแล้ว
๑.๑ กุฏิถาวร จำนวน ๕๓ หลัง
๑.๒ ตึก วภ.ธรรมานุสรณ์ ศาลาอเนกประสงค์ ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง
๑.๓ ตึกจันทรานุเคราะห์ เป็นอาคาร ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง
๑.๔ อาคารเรียน ๙๐ ปีหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง
๑.๕ กุฏิรับรอง จำนวน ๓ หลัง
๑.๖ พระอุโบสถ วิหาร และเจดีย์
๑.๗ เมรุและศาลาบำเพ็ญกุศลศพ จำนวน ๓ หลัง
๑.๘ หอพระและพิพิธภัณฑ์ จำนวน ๑ หลัง
๑.๑๐ โรงครัวและศาลาหอฉัน จำนวน ๑ หลัง
๑.๑๑ ห้องน้ำสุขา จำนวน ๘๐ ห้อง
๒. ถาวรวัตถุที่กำลังก่อสร้าง
๒.๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรม อาคารพระธรรมวราลังการ ๓ ชั้น ทรงไทยประยุกต์

ประวัติวัดศรีสุทธาวาส(เลยหลง)
ตำบล กุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย


1

พระพุทธรูปสำคัญและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด

ภายในวัดศรีสุทธาวาส หรือวัดเลยหลง มีพระพุทธรูปเก่าแก่เก็บรักษาไว้หลายองค์ พระพุทธรูปเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญทั้งในแง่ของศิลปวัตถุประจำชาติ ให้เปรียบเทียบเพื่อศึกษาแบบอย่างและอายุสมัยของพระพุทธรูปโบราณ เนื่องจากหลายองค์มีอักษรจารึกไว้ที่ฐาน บอกศักราช บอกชื่อบุคคลและชื่อเมือง ซึ่งอาจจะเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์บางช่วงของจังหวัดเลยและอาณาจักรล้านช้างที่อยู่ใกล้เคียงกัน เป็นประโยชน์แก่การศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะในการกำหนดอายุเปรียบเทียบกับพระพุทธรูปล้านช้างองค์อื่น ๆ ที่ไม่มีจารึกกำกับได้ด้วย จากรึกฐานพระพุทธรูปบางองค์เคยมีนักวิชาการท้องถิ่นอ่านถอดความไว้ และใช้ข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ในหนังสือทางวิชาการท้องถิ่นบ้างแล้วพระศักดิ์สิทธิ์มีความสำคัญตามลำดับดังนี้
๑. พระพุทธศิลามงคลมิ่งเมือง (พระพุทธรูปหินโบราณ) พระคู่บารมีหลวงปู่ พระพุทธรูปหินโบราณนี้ หลวงปู่ได้ถวายนามว่า พระพุทธศิลามงคลมิ่งเมือง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยลพบุรี หน้าตักกว้าง ๑๔ นิ้ว สูง ๒๘ นิ้ว สลักเป็นพระพุทธรูปเต็มองค์บนแผ่นศิลาทรายสีแดง เดิมทีประดิษฐานอยู่ในป่าบ้านโป่ง ตำบลกกดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ก่อนจะถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดศรีสุทธาวาส (เลยหลง) มีประวัติโดยย่อ ดังนี้
ความเป็นมา
พระพุทธรูปหินองค์นี้ ชาวบ้านเรียกว่า พระเจ้าหน้าดำ ทั้งนี้ก็เพราะประดิษฐานอยู่ในที่แจ้งกลางป่า ไม่มีเครื่องมุงและเครื่องกำบัง จึงถูกแดด ลม ฝน แผดเผาเป็นเวลาช้านาน ทำให้พระพักตร์ดำไป ความเป็นมายาวนานจนไม่อาจสันนิษฐานได้ ในเบื้องต้นจับใจความได้ว่า ประมาณหลายร้อยปีมาแล้ว พระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานอยู่ในป่าใหญ่ท้ายหมู่บ้านใกล้ฝั่งแม่น้ำเลย สถานที่แห่งนี้ชาวบ้านเล่าสืบต่อกันมาว่า เป็นเมืองเก่ามาแต่โบราณกาล มีชื่อว่า เมืองท่าจำปา เคยรุ่งเรืองมาในอดีต ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหู่บ้านโป่งและเป็นที่เรือกสวนไร่นาของชาวบ้าน

 

ประวัติพระครูกิตติสารสุมณฑ์
(สุพัฒน์ สุวัฑฒโน ป.ธ.๔, ศษ.บ.)
เจ้าคณะอำเภอเมืองเลย (ธ) และเจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส
ชื่อ พระครูกิตติสารสุมณฑ์ (สุพัฒน์ สุวัฑฒโน ป.ธ.๔, ศษ.บ.)

สถานะเดิม
สุพัฒน์ นามสกุล ดอกไม้ เกิดเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๙๔ บ้านเลขที่ ๓
ตำบล ศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย บิดาชื่อ นายฝัน มารดาชื่อ นางทองดี ดอกไม้
บรรพชา-อุปสมบท
บรรพชา-อุปสมบทเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๒๕ ณ พันธสีมาวัดศรีสุทธาวาส(เลยหลง) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพวราลังการรองเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ) เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาสเป็นพระอุปัชฌาย์ ในขณะที่อุปสมบทอยู่ได้รับโล่และเกียรติบัตรต่าง ๆ ดังนี้
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๖ ได้รับโล่โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ดีเด่น จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๖ ได้รับเกียรติบัตรจากวิทยาลัยครูเลย ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงแก่วิทยาลัยวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ จังหวัดขอนแก่น ในฐานะเป็นวิทยากรอบรมคุณธรรมแก่เยาวชนวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรในฐานะเป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์วิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๙ ได้รับปริญญาศึกษาศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษาจากสถาบันราชภัฏเลย

ประวัติการศึกษา
วิทยฐานะสามัญ
พ.ศ. ๒๕๑๗ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.ศ.๓) จากโรงเรียนผู้ใหญ่ วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดเบย
พ.ศ. ๒๕๑๓ สำเร็จการศึกษาพิเศษมัธยม (พ.ม.) จากกรมการฝึกหัดครู กรุงเทพมหานคร
วิทยฐานะทางธรรม
พ.ศ. ๒๕๑๔ สำเร็จนักธรรมชั้นตรี จากสำนักเรียน วัดศรีสุทธาวาส อ.เมือง จ.เลย
พ.ศ. ๒๕๑๕ สำเร็จนักธรรมชั้นโท จากสำนักเรียน วัดศรีสุทธาวาส อ.เมือง จ.เลย
พ.ศ. ๒๕๑๖ สำเร็จนักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียน วัดศรีสุทธาวาส อ.เมือง จ.เลย
พ.ศ. ๒๕๒๐ สอบได้เปรียญธรรมประโยค ๓ จากสำนักเรียน วัดศรีสุทธาวาส อ.เมือง จ.เลย
พ.ศ. ๒๕๒๗ สำเร็จเปรียญธรรมประโยค ๔ จากสำนักเรียน วัดศรีสุทธาวาส อ.เมือง จ.เลย
ตำแหน่งในปัจจุบัน
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๒๗ เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๓๓-ปัจจุบัน เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองเลย (ธ)
พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๔๑ เป็นรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดศรีสุทธาวาส จังหวัดเลย
พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๒ รักษาการเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดศรีสุทธาวาส จังหวัดเลย
พ.ศ. ๒๕๔๒-ปัจจุบัน เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

มณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๓๔ ๕ ธันวาคม เป็นพระครูกิตติสารสุมณฑ์ จอ.ชท.
พ.ศ. ๒๕๔๓ ๕ ธันวาคม เป็นพระครูกิตติสารสุมณฑ์ จล.ชอ.
ตำแหน่งพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๒๖-ปัจจุบัน เป็นครูใหญ่โรงเรียนผู้ใหญ่วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดเลย
พ.ศ. ๒๕๒๗-ปัจจุบัน เป็นผู้อำนวยการโครงการสอนธรรมในสถานศึกษาสังกัด สปช. อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
พ.ศ. ๒๕๒๘-ปัจจุบัน เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดเลย
พ.ศ. ๒๕๒๘-ปัจจุบัน เป็นผู้อำนวยการโครงการฟังธรรมวันอาทิตย์ วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดเลย
พ.ศ. ๒๕๒๘-ปัจจุบัน เป็นอาจารย์โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา (แผนกสามัญศึกษา เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖)
พ.ศ. ๒๕๒๘-ปัจจุบัน เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำสำนักเรียนวัดศรีสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดเลย
พ.ศ. ๒๕๒๘-ปัจจุบัน เป็นวิทยากรอบรมนักศึกษาใหม่ เข้าค่ายที่วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดเลย
พ.ศ. ๒๕๓๐-ปัจจุบัน เป็นผู้อำนวยการศูนย์อบรมธรรมเพื่อเยาวชน
พ.ศ. ๒๕๓๐-ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ใหญ่ประจำศาสนาศึกษาประจำจังหวัดเลย (ธ) วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดเลย
พ.ศ. ๒๕๓๒-ปัจจุบัน เป็นวิทยากรอบรมนักศึกษาที่สภาบันราชภัฏ จังหวัดเลย
พ.ศ. ๒๕๓๔-ปัจจุบัน เป็นวิทยากรอบรมทหารที่ทหารบกเลย จังหวัดเลย
พ.ศ. ๒๕๓๕-ปัจจุบัน เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม ประจำสำนักเรียนวัดศรีสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดเลย
พ.ศ. ๒๕๓๘-ปัจจุบัน เป็นผู้นวยการโครงการสอนธรรมในสถานศึกษาระดับมัธยมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย
พ.ศ. ๒๕๓๘- เป็นวิทยากรอบรมครูประจำกิ่งอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
พ.ศ. ๒๕๓๘-ปัจจุบัน เป็นผู้ช่วงรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเป็นผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีล้านช้าง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดเลย
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นผู้อำนวยการสร้างอาคารเรียน ๙๐ ปี หลวงปู่ศรีจันทร์
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นผู้อำนวยการสร้างวิหารพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ศรีจันทร์
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นผู้จัดการโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ

 
   
   
   

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
 

เจ้าอาวาส

1.

 

 
 
   
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |