วัดพุทธารามประเทศเนเธอร์แลนด์ประวัติวัดพุทธารามประเทศเนเธอร์แลนด์
ก่อกำเนิดวัดไทยในเนเธอร์แลนด์
วัดพุทธาราม ประเทศเนเธอร์แลนด์เริ่มก่อตั้งโดยกลุ่มคนไทย ที่ติดตามสามีมาตั้งหลักฐาน อยู่ทีประเทศนี้ สมัยเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองได้สิ้นสุดลง คนไทยที่ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนมาอยู่ต่างประเทศ เวลานานต่างก้อรู้สึกว้าเหว่ จะกลับเมืองไทยก้อไม่อยากกลับ เพราะขาดการเชื่อมความสามัคคีกันทางความรู้สึก แต่ทุกคนก้อไม่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเอง คิดถึงพ่อแม่ญาติพี่น้อง คิดถึงวัด ต้องการเห็น พระ ซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจ จะได้มาวัดมาทำบุญทำทาน จะได้มาปฏิบัติธรรมตามคติแห่งพระพุทธศาสนา จากความต้องการ อันนี้ จึงได้มีคณะกรรมการดำเนินงานเกิดขึ้น เพื่อจัดตั้งสำนักงานทางศาสนาที่เรียกกันว่า วัด ขึ้นในประเทศ ฮอลแลนด์หรือประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยมี ฯพณฯ เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงเฮก คือ ดร.สมปอง สุจริตกุล เป็นผู้นำ และมี พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณ พระธรรมโกศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นผู้อุปถัมภ์ ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ดร.สมปอง สุจริตกุล ได้ทำหนังสือขอนิมนต์ พระสงฆ์จากเมืองไทย ทางคณะสงฆ์ได้อนุมัติไห้พระสงฆ์รุ่นแรกออกมาปฏิบัติศาสนากิจ เจริญศรัทธาของบรรดาชาวพุทธในประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศใกล้เคียง จำนวนสองรูป คือ
๑.พระมหาธีรพันธ์ เมตตาวิหารี วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
๒.พระสมุห์เพิ่ม อริยวํโส วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

พระสงฆ์ทั้ง ๒ รูป เดินทางมาถึงประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๖คณะกรรมการได้ดำเนินการหาสถานที่ เพื่อเป็นที่พักสงฆ์ และจัดกิจกรรมทางศาสนา ได้ตกลงเช่าอาคารตึก ๓ ชั้น ๑ คูหา ชั้นล่างทำเป็นห้องพระ ชั้นสองเป็นที่พักสงฆ์ และชั้นขนทำเป็นห้องสมุด เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้มีพิธีเปิดวัดขึ้นเป็นครั้งแรก ที่อาคารเลขที่ ๒๐ ถนน ทัลมาร์ เมืองวาลแวกซ์ มี ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ดร.สมปอง สุจริตกุล เป็นประธาน ท่ามกลางความยินดีของพี่น้องชาวไทยและชาวต่างประเทศ

 ตั้งชื่อวัด

เมื่อเปิดเป็นวัดขึ้นแล้ว ให้ชื่อว่า วัดสุจริตกุล ต่อมาได้เพิ่มชื่อต่อท้ายเข้าไปอีกเป็น วัดสุจริตานุจารี มาจากฉายาของท่านเจ้าคุณ พระธรรมโกศาจารย์ โดยการเสนอของ พระมหาธีรพันธ์ เปลี่ยนชื่อวัดอีกครั้งเมื่อทางคณะสงฆ์แห่งประเทศไทย มีคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการวัดสุจริตานุจารี ซึ่งมีท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดจักรวรรดิราชาวาส เป็นประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการบริหารอีก ชุดหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน มีพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ปัจจุบัน เป็นที่สมเด็จพระพุฒาจารย์) เจ้าอาวาส วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการทั้งสองชุดดังกล่าว ได้ประชุมกันที่วัดสระเกศฯ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดพุทธาราม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ วัด ตามกฎหมายประเทศเนเธอร์แลนด์ ไม่ได้ถือว่า วัดเป็นนิติบุคคล แม้เจ้าอาวาสก็ไม่ได้เป็นตัวแทนตามลักษณะ กฎหมายของเนเธอร์แลนด์ แต่มูลนิธิถือว่าเป็นนิติบุคคล มีกฎหมายรับรอง เป็นองค์กรที่ได้การยกเว้นภาษีจากทางรัฐบาล เนเธอร์แลนด์ ดังนั้นทางคณะกรรมการ จึงได้จัดตั้งมูลนิธิขึ้น วัดพุทธาราม จึงเป็นมูลนิธิโดยมีกรรมการมูลนิธิ ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตเป็นผู้ดำเนินการ

สถานที่ตั้งวัดแห่งใหม่

เนื่องจากที่ตั้งวัดแห่งเดิมคับแคบ คราวมีงานเทศกาล หรืองานวันสำคัญทางศาสนา สถานที่ดูคับแคบมากไม่เหมาะที่จะทำ วัด ทางคณะกรรมการมูลนิธิวัดพุทธาราม จึงได้จัดซื้อสถานที่แห่งใหม่ที่ถนน loeffstraat เลขที่ ๒๖-๒๘ รหัสไปรษณีย์ ๕๑๔๒ ER เมือง waalwijk ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดในปัจจุบันนี้ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๓ (ค.ศ.๑๙๘๐)สถานที่แห่งใหม่นี้ ตั้งอยู่ห่างจากเมือง Amsterdam ลงมาทางตอนใต้ ประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมดโดยประมาณ ๓.๖๗๕ ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคาร ๒ หลัง คือ อาคารหลังใหญ่ ซึ่งปรับปรุงจากโรงนาและคอกปศุสัตว์ เป็นห้องพระ กุฏิพระสงฆ์ และโรงอาหาร ส่วนอีกหลังหนึ่งค่อนข้างเล็ก ใช้เป็นที่พักของแม่ชีและผู้ที่มารักษาศีล ปฏิบัติธรรม จัดซื้อในราคา ๓๕๐.๐๐๐ gulden ด้วยการกู้จากธนาคาร ดอกเบี้ยร้อยละ ๑๐.๕๐ต่อปี ระยะเวลากู้ ๓๐ ปี โดยได้ความร่วมมือจากท่านนายก เทศมนตรี เมืองวาลแวกซ์ และคณะได้ถวายความอุปถัมภ์ แต่ตั้งเงื่อนไขข้อหนึ่งว่า ทางวัดต้องสร้างลานจอดรถได้ไม่ต่ำกว่า ๔๒ คัน เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับชาวพุทธ ที่เดินทางมาวัด จากในประเทศเนเธอร์แลนด์และใกล้เคียง ปัจจุบัน วัดพุทธาราม เมืองวาลแวกซ์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ภายใต้การอุปถัมภ์ของท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์(อุปเสณมหาเถร) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานครฯ เจ้าคณะใหญ่ตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคมประธานคณะกรรมการอบรม พระธรรมทูตสายต่างประเทศ มีพระสงฆ์ ที่มาประจำตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวัดจนถึงปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 
๑. พระมหาธีรพันธ์ เมตตาวิหารี วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๖ -
พ.ศ.๒๕๒๕
๒. พระสมุห์เพิ่ม อริยวํโส วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖- พ.ศ.๒๕๒๓
๓. พระมหาสว่าง ธีรปญฺโญ ป.ธ.๙,พ.ม.,พธ.บ., วัดยานนาวา กรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ถึง
๒๕๑๙
๔. พระสุมังคโล ชาวอินโดนีเชีย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๓
๕. พระมหาณรงค์ ภทฺทญาโณ ป.ธ.๖ พ.ม., พธ.บ., M.A.วัดสระเกศฯ กรุงเทพฯตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๒๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๖
๖. พระมหาจำนงค์ ชุตินธโร (เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชรัตนรังษี) ป.ธ.๔, พธ.บ.,M.A.
วัดสระเกศฯ กรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ.๒๕๒๖
๗. พระครูอมรโฆษิต (ทักษิณ ชัยสายัณ) วัดสระเกศฯ กรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๗ ถึง
พ.ศ.๒๕๔๐
๘. พระมหาวินัย ปุญฺญญาโณ ป.ธ.๔ ,พธ.บ., วัดสระเกศฯ กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. ๒๕๒๘
๙. พระบุญเลิศ วลฺลโภ น.ธ. โท วัดสระเกศฯ กรุงเทพฯ ปี ๒๕๒๘
๑๐. พระครูปลัด (สมบัติ) วัดไร่ขิง อ.สามพาน จ.นครปฐม ปี พ.ศ.๒๕๒๙
๑๑. พระครูสรวุฒิพิศาล (จำปี มุนินฺธโร) น.ธ.โท วัดสระเกศฯ กรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๐ ถึง
พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๒. พระมหาจิตติก์ ญฺาณชโย ป.ธ.๓, พธ.บ., วัดสระเกศฯ กรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ถึง
พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๓. พระประสิทธิสุตคุณ (สวัสดิ์ อตฺถโชโต) ป.ธ.๕ พ.ม., พธ.บ., Ph.D. วัดสระเกศฯ กรุงเทพฯ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ชั้นราช
ที่พระราชพุทธิวิเทศ
๑๔. พระมหาพยุง ปวฑฺฒนธมฺโม (เจติยวรรณ) ป.ธ.๓, พธ.บ., วัดสระเกศฯ กรุงเทพฯ เดินทางมา
ประจำตั้งแต่วันที่ ๑๑สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๐ ถึงปีพ.ศ.๒๕๔๕
๑๕. พระมหาสมคิด มงฺคลญาโณ (ครอบบัวบาน) ป.ธ.๔,พธ.บ.,ปริญญาโท, วัดสระเกศฯ กรุงเทพฯ
เดินทางมาจำพรรษาปี พ.ศ.๒๕๔๖
๑๖. พระมหาพลกฤต ณฏฺฐปญฺโญ (ทุมแก้ว) ป.ธ.๔,พธ.บ,ปริญญาโท, วัดพิชัยญาติ กรุงเทพ 
เดินทางมาจำพรรษา พ.ศ.๒๕๔๖
 ๑๗. พระมหาสำรอง ฐิติรตโน (วงศ์ใหญ่) ป.ธ.๓,พธ.บ., วัดสระเกศฯ กรุงเทพฯ เดินทางมาจำ
พรรษาปี พ.ศ.๒๕๔๘
๑๘. พระมหาชาตรี สุญาโณ (เชื้อบุญจันทร์) ป.ธ.๕,พธ.บ., วัดสระเกศฯ กรุงเทพฯ เดินทางมาจำ
พรรษาปี พ.ศ.๒๕๔๙๑๕.พระมหาสันติชัย สนฺติชโย (นิมมลกุล) ป.ธ.๔,ว.ท.บ.(เคมี),
ปริญญาโท, วัดสระเกศฯ กรุงเทพฯ เดินทางมาจำพรรษาปี พ.ศ.๒๕๕๐
 

 

 
   
   
   
   

สถานที่ตั้ง

ถนน loeffstraat เลขที่ ๒๖-๒๘ รหัสไปรษณีย์ ๕๑๔๒ ER เมือง waalwijk ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดในปัจจุบันนี้
 

เจ้าอาวาส

1.

 

 
 
   
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |