วัดดอลาร์น่าวนารามประวัติการก่อตั้งวัด

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖ พระมหาเอกพล พลปญฺโญ พระธรรมทูตไทยประจำประเทศสวีเดน ได้นำคณะศรัทธาชาวพุทธที่อาศัยอยู่ในจังหวัดดอลาร์น่าจำนวนหนึ่งทำพิธีสวดมนต์ฟังธรรมและประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา และพร้อมกันนี้ได้ประชุมจัดตั้งสมาคมชื่อ พุทธสมาคมไทยแห่งดอลาร์น่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวัดไทยในจังหวัด ดอลาร์น่า สำหรับเป็นที่พึ่งทางใจของชาวพุทธทุกเชื้อชาติ และเพื่อให้เป็นแหล่งเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่งในดินแดนยุโรป โดยที่ประชุมเห็นชอบให้พระมหาเอกพล พลปญฺโญ เป็นประธานสมาคม เพื่อการจัดสร้างวัดจะได้สำเร็จตามหลักการ  จะสร้างวัดให้เป็นวัด เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับสร้างคนให้เป็นคนดีและเป็นที่บำเพ็ญบุญบารมีของชาวโลก การดำเนินการจัดตั้งสมาคมได้ทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศสวีเดนว่าด้วยการจัดตั้งสมาคมเพื่อการกุศล(Ideella föreningar) และได้รับการอนุมัติจากทางการประเทศสวีเดนให้ดำเนินการได้ตามกฎหมาย เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ หมายเลขOrganisationsnummer 882602-1555 พระสงฆ์เข้าอยู่จำพรรษาปฏิบัติศาสนกิจเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จำนวน ๑ รูป โดยการเช่าบ้านตั้งเป็นสำนักสงฆ์อยู่ก่อน ต่อมา เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ทางสมาคมได้จัดงานพิธีเปิดพุทธสมาคมไทยแห่ง ดอลาร์น่าอย่างเป็นทางการ และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างวัดไทยดอลาร์น่า โดยมีพระมหาเกรียงไกร ธีรรํสิโก ประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหภาพยุโรป และพระครูคุณสารโสภณ รองประธานคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหภาพยุโรป ร่วมเป็นประธานเปิดงาน

 ในการประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหภาพยุโรปครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ณ วัดป่าภูริทัตตาราม เมืองกีเซ่น ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหภาพยุโรป ได้เสนอสำนักสงฆ์ไทยดอลาร์น่า ขึ้นเป็นวัดเพื่อให้การบริหารงานของคณะสงฆ์มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น และในโอกาสนี้ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม ประธานกรรมการที่ปรึกษาสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ),กรรมการคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและกรรมการมหาเถรสมาคม ได้เมตตาประทานนามวัดใหม่ว่า วัดดอลาร์น่าวนาราม  

 

ปัจจุบันทางวัดได้จัดซื้ออาคารพร้อมที่ดินเพื่อสร้างเป็นวัด สถานที่ตั้งอยู่ ณ Ulvshyttan 63, 781 96 Borlänge ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ทางการสวีเดนได้ยุบเลิก มีอายุ 50 ปี มีพื้นที่ดินและส่วนที่ยื่นไปในน้ำทะเลสาบ รวม 7.000 ตารางเมตร พื้นที่ภายในอาคาร 1.109 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องต่างๆสำหรับการใช้งานพร้อมบริบูรณ์ 

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ วัดได้กำหนดจัดงานพิธีเปิดป้ายวัดอย่างเป็นทางการ ในการนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดมได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานในพิธี โดยมีท่านเลขานุการเอกจากสถานทูตไทยในกรุงสต๊อกโฮล์ม นายคณิน ธรรมอำนวยสุข และนายสเวน กุนนาร์ ฮัวแกนสัน( Sven-Gunnar Håkansson) ประธานกรรมการสำนักงานอำเภอแซตเตอร์ มาร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมกันนี้ได้มีคณะสงฆ์พระเถรานุเถระจากประเทศไทย และในสหภาพยุโรปมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ยังความปลาบปลื้มปีติมาสู่ชาวพุทธศาสนิกชนไทยในสวีเดนเป็นอย่างยิ่ง.

 
   
   
   

สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้งอยู่ ณ Ulvshyttan 63, 781 96 Borlänge

 

เจ้าอาวาส

1.

 

 
 
   
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |