วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เดิมชื่อ วัดโพธาราม หรือที่ชาวบ้าน เรียกกันสั้น ๆ ว่า วัดโพธิ์ วัดโพธิ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหารตั้งอยู่ตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวัง เลขที่ ๒ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วัดโพธารามเป็นวัดโบราณมีมาก่อนสร้างกรุงรัตนโกสินทร์แต่ไม่ปรากฎหลักฐานการสร้าง แต่น่าจะสร้างขึ้นหลังจากปีพุทธศักราช ๒๒๓๑ ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องจากว่าไม่ปรากฏในแผนที่ป้อมบางกอกซึ่งนายทหารช่างชาวฝรั่งเศส เมอซิเออร์ วอลสันต์ เดสเวอร์เกนส์ เขียนไว้

ในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี วัดโพธิ์เป็นวัดที่อยู่ในกำแพงพระนคร ฝั่งตะวันออก จึงโปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์และยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงและมีพระราชาคณะปกครองโดยตลอดตั้งแต่นั้นมา

ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงย้ายพระนครมาตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกเพียงฝั่งเดียวและโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นทรงเห็นว่ามีวัดอยู่ใกล้ชิดพระบรมมหาราชวังถึง ๒ วัด คือ วัดสลัก (วัดมหาธาตุ) อยู่ทางทิศเหนือ และวัดโพธาราม อยู่ทิศใต้ จึงโปรดให้สถาปนาวัดโพธาราม ขึ้นเป็นวัดวังหลวง และโปรดให้สร้างใหม่ทั้งพระอาราม

เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๓๒ ใช้เวลาในการสร้างถึง ๗ ปี ๕ เดือน และ ๑๘ วัน และได้พระราชทานนามวัดที่สร้างใหม่นี้ว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส

นอกจากนั้นยังโปรดให้อัญเชิญพระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ จำนวนมากกว่า ๑,๐๐๐ องค์ จากวัดร้างในหัวเมืองทางภาคเหนือและภาคกลางมาประดิษฐานไว้ ณ พระระเบียงรอบพระอุโบสถ ทั้งชั้นนอกและชั้นใน ในวิหารทิศทั้ง ๔ วิหารคด และระเบียง พระมหาเจดีย์ เป็นต้น

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ โปรดให้บูรณะ และปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทำนุบำรุงพระอารามนี้ให้รุ่งเรืองสุดยอดเสมอเหมือนในสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาสจึงรุ่งเรืองงดงามด้วยฝีมือช่างชั้นเอกในสมัยรัชกาลที่ ๓ เช่น ประตูพระอุโบสถประดับมุก พระพุทธไสยาสน์พร้อมทั้งวิหาร พระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ ๒ และประจำรัชกาลของพระองค์เอง และยังโปรดให้จารึกสรรพตำราวิทยาการทุกสาขาวิชาบนแผ่นศิลา เพื่อประดับโดยรอบเขตพุทธาวาสเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย ทรงใช้เวลาในการปฏิสังขรณ์นานถึง ๑๖ ปี

ในสมัยรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ปฏิสังขรณ์พระรัศมีพระพุทธไสยาสน์ ทรงสถาปนาพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาล และทรงแก้สร้อยนามพระอารามใหม่ว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ และ รัชกาลที่ ๖ ทรงมอบให้กระทรวงโยธาธิการบูรณะปฏิสังขรณ์จนถึงปัจจุบันการบูรณะใหญ่อีกครั้งหนึ่งดำเนินการในสมัยรัชกาลที่ ๕ และในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ใน พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นต้นมา

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นวัดที่มีความสำคัญมาตลอดทุกรัชกาล และได้รับสถาปนาให้เป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๑ ขององค์สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

 
   
   
   

สถานที่ตั้ง

 

เจ้าอาวาส

 

 
 
   
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |