วัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมวัดพุทธวิหารได้ก่อตั้งขึ้น ปี 1982 (พ.ศ.๒๕๒๕) โดย พระครูไกรสรวิลาศ (พระมหาธีรพันธ์ เมตฺตาวิหารี อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ) ตั้งอยู่ที่ถนน Prinsengracht ใจกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม ต่อมามีผู้สนใจในการปฏิบัติกรรมฐานมากขึ้น สถานที่คับแคบเกินไป จึงได้ย้ายไปที่ ถนน St.Pieterspoorsteeg�29 โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในสมัยนั้นเป็นองค์อุปถัมภ์ ต่อมาเมื่อมีประชาชนสนใจเพิ่มมากขึ้นจึงได้ซื้อฟาร์มขนาดใหญ่ ที่ Den lip อาณาบริเวณทวิสก์ (Twiske) ซึ่งเป็นที่เหมาะในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยได้รับสนับสนุนจาก ชาวไทย ชาวจีน ชาวดัตช์ รวมทั้งชนชาติอื่น ๆ ที่สนใจพระพุทธศาสนา

ในปี 1995 (พ.ศ.๒๕๓๘) เกิดอุทกภัยหิมะตกติดต่อกันยาวนาน๓เดือน ทำให้อาคารเกิดชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงตัดสินใจขาย แล้วซื้อที่แห่งใหม่ ในปี 1997 (พ.ศ. ๒๕๔๐) ที่ Papaverweg 7C, 1032 KD Amsterdam และได้ดำเนินกิจกรรมทางพุทธศาสนาเรื่อยมาจนถึงปี 2006 (พ.ศ.๒๕๔๙)ได้เกิดอัคคีภัยขึ้นทำให้สิ่งก่อสร้างและสิ่งของภายในเสียหายเป็นอย่างมาก ยากต่อการบูรณปฏิสังขรณ์ได้ ทางวัดจึงได้ตัดสินขายอีกครั้ง แล้วได้มาซื้อที่แห่งใหม่ ณ Zuideinde 120, 1121 DH Landsmeer Amsterdam ซึ่งเป็นที่อยู่ปัจจุบัน 

ต่อมาพระครูไกรสรวิลาศ (พระมหาธีรพันธ์ เมตฺตาวิหารี) เจ้าอาวาสได้มรณภาพในวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ซึ่งเป็นต้นสังกัดของพระครูไกรสรวิลาศ โดยพระธรรมสุธี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระนคร กรุงเทพมหานคร แต่งตั้ง พระมหาจำเริญ เขมวีโร ป.ธ.๗, พ.ธบ.,บ.ศม.(นเรศวร)� มาเป็นประธานสงฆ์ เพื่อดูแลวัดพุทธวิหาร สืบไป

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ส่งเสริมการศึกษาทั้งภาษาดัตช์และไทย ใส่ใจประเพณีวัฒนธรรมไทย ไม่ฝักใฝ่การเมืองศูนย์กลางการศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยประสานความร่วมมือกับราชการท้องถิ่นและราชการไทย� องค์กรภาคเอกชนต่างๆ� ภายใต้กฎหมายของฮอลแลนด์และความยินดีของเพื่อนบ้าน”

วัตถุประสงค์ (Objective)

� � ๑.เพื่อเป็นศูนย์การศึกษา สืบสาน และส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย

� � ๒.เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า

� � ๓.เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งคันถธุระและวิปัสสนาธุระ

� � ๔.เพื่อเป็นศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาท

� � ๕.เพื่อศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทางด้านร่างกายและจิตใจ ด้วยใจสาธารณกุศลไม่หวังผลกำไรเครื่องตอบแทน

พันธกิจ (Mission)

� � � � � � �๑.ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาดัตช์ให้แก่พระสงฆ์ และประชาชนคนไทย และส่งเสริมการเรียนภาษาไทยแก่เด็กลูกครึ่งไทยดัตช์ และชาวดัตช์ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาไทย
� � � � � � ๒.จัดกิจกรรมตามวันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญของชาติ และวันสำคัญทางประเพณีวัฒนธรรไทย
� � � � � � ๓.ฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานทั้งในและนอกสถานที่
� � � � � � ๔.ส่งเสริมอาชีพสุจริตแก่แม่บ้าน เช่น ทำอาหารไทย นวดแผนไทย เป็นต้น
� � � � � � ๕.เผยแผ่พระพุทธศาสนาหลากหลายรูปแบบ ทั้งภาษาไทย ดัตช์ และอังกฤษ
� � � � � � ๖.บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนทั่วไป
� � � � � � ๗.ให้ความสำคัญกับเพื่อนบ้าน ทำงานร่วมกับองค์กรการกุศลอื่นๆ หน่วยงานเอกชนต่างๆ� หน่วยงานราชการไทยและฮอลแลนด์


สคลิปวีดีโออัตชีวประวัติพระครูไกรสรวิลาศ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธิวิหาร (พ.ศ.๒๔๘๕-พ.ศ.๒๕๕๐)

 
   
   
   
   
   

ʶҹ

 

1. พระมหาจำเริญ เขมวีโร

 

 
 
   
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |